برنامه های اشتراک در ساختنی

یک هفته
7 هزار تومان

اشتراک یک هفتگی در ساختنی :

 • قابلیت دیدن کل محتوای آموزشی ساختنی
 • قابلیت شرکت در دیدگاه ها
یک ماه
فقط 10 هزار تومان

اشتراک یک ماهه در ساختنی :

 • قابلیت دیدن کل محتوای آموزشی ساختنی
 • قابلیت شرکت در دیدگاه ها
 • قابلیت استفاده از انجمن (آینده)
سه ماه
فقط ۲۵ هزار تومان

اشتراک سه ماهه در ساختنی :

 • قابلیت دیدن کل محتوای آموزشی ساختنی
 • قابلیت شرکت در دیدگاه ها
 • قابلیت استفاده از انجمن (آینده)
شش ماه
فقط 50 هزار تومان

اشتراک شش ماهه در ساختنی :

 • قابلیت دیدن کل محتوای آموزشی ساختنی
 • قابلیت شرکت در دیدگاه ها
 • قابلیت استفاده از انجمن (آینده)