خانه / چگونه بسازیم / هنری-کاردستی / زیرلیوانی بافتنی شیک و متفاوت با علامت رادیو اکتیو بسازید

زیرلیوانی بافتنی شیک و متفاوت با علامت رادیو اکتیو بسازید

یک زیرلیوانی شیک و متفاوت چیزی است که می توانید پذیرایی عصرانه شما را منحصر به فرد کند. در این ساختنی آموزش ساخت زیرلیوانی بافتنی را یاد می گیرید که طرح بسیار متفاوتی دارد و با هر رنگی که بافته بشود، بسیار زیبا می شود. طرح این زیرلیوانی بافتنی علامت رادیو اکتیو است که حتی بافتش هم بسیار ساده است و روی دایره هم بسیار زیبا می شود. با ساختنی همراه باشید!

برای ساخت زیرلیوانی بافتنی با طرح رادیو اکتیو فقط باید بافت پایه کوتاه را بلد باشید. اگر این بافت ساده را در قلاب بافی بلد باشید، می توانید در عرض ۲۰ دقیقه یکی از این زیرلیوانی های شیک را ببافید.

گام اول: وسایل مورد نیاز

وسایل مورد نیاز
وسایل مورد نیاز
  • میل قلاب بافی ۵ میلیمتری
  • سوزن مخصوص کاموا
  • قیچی
  • کاموای زرد
  • کاموای سیاه

این ترکیب رنگ، ترکیب رنگ اصلی طرح رادیو اکتیو است اما می توانید این طرح را با هر رنگی دیگری هم ببافید.

گام دوم: نکات قلاب بافی

  • برای تعویض رنگ ها باید روی بافت پایه کوتاه آخر هر رنگ اقدام کنید. برای تعویض رنگ از مشکی به زرد قلاب را داخل بافت پایه کوتاه بدهید، یک حلقه از مشکی بکشید، سپس کاموای زرد را از دو حلقه مشکی داخل قلاب رد کنید.
  • برای اتصال هم، یک بافت پایه کوتاه را از اولین بافت پایه کوتاه اولین دور رد کنید (دقت کنید در زنجیره اول قرار نمی گیرد).
  • برای شفافیت بیشتر در تصاویر از رنگ های آبی و زرد استفاده می کنیم اما در متن به رنگ های اصلی اشاره می کنیم.

گام سوم: بافت را شروع کنید

با رنگ مشکی چهار بافت زنجیره بزنید. با اتصال یک بافت پایه کوتاه به زنجیره اول، یک حلقه بسازید.

گام چهارم: دور اول

یک بافت زنجیره، شش بافت پایه کوتاه به صورت حلقه. قلاب را داخل حلقه قرار بدهید و یک حلقه مشکی بالا بکشید. سپس کاموای زرد را از هر دو حلقه مشکی روی قلاب رد کنید. با رد کردن یک گره از بالای اولین بافت پایه کوتاه، اتصال را انجام بدهید (۷ بافت پایه کوتاه).

در ساختنی بخوانید :  با وسایل دور ریختنی زیرلیوانی های زیبا بسازید

گام پنجم: دور دوم

یک زنجیره ببافید. کاموای مشکی را بالای دو بافت پایه کوتاه نگه دارید، در حین اتصال دو بافت پایه کوتاه در همان گره بزنید. دو بافت پایه کوتاه در هر کدام از دو گره اطراف بزنید و در آخرین بافت پایه کوتاه رنگ کاموا را به مشکی تغییر بدهید. با رد کردن یک گره از بالای اولین بافت پایه کوتاه، اتصال را انجام بدهید (۱۴ بافت پایه کوتاه).

گام ششم: دور سوم

یک بافت زنجیره ببافید. با کاموای مشکی یک بافت پایه کوتاه روی همان گره اتصال بزنید. روی گره بعدی دو بافت پایه کوتاه بزنید، یک بافت پایه کوتاه هم روی گره بعدی بزنید. با کاموای زرد دو بافت پایه کوتاه روی گره بعدی بزنید. یکی هم روی گره بعدی بزنید. با کاموای مشکی دو بافت پایه کوتاه روی گره بعدی بزنید، یک بافت پایه کوتاه هم روی هر کدام از دو گره بعدی بزنید. با رنگ زرد یک بافت پایه کوتاه روی همین گره بزنید و یکی هم روی هر کدام از دو گره بعدی بزنید. با کاموای مشکی، یک بافت پایه کوتاه روی همین گره بزنید، یک بافت روی گره بعدی بزنید، دو بافت هم روی گره بعدی بزنید. با کاموای زرد، یک بافت پایه کوتاه روی گره بعدی بزنید، دو بافت روی گره آخر بزنید و در آخرین گره رنگ کاموا را به مشکی تغییر بدهید. با رد کردن یک گره از بالای اولین بافت پایه کوتاه، اتصال را انجام بدهید (۲۱ بافت پایه کوتاه).

در ساختنی بخوانید :  با قوطی نوشابه دستگاه پاپ کرن ساز بسازید

در انتهای این دور، قطر زیرلیوانی بافتنی ۵ سانتیمتر خواهد بود. در این پروژه قلاب بافی، اندازه میل خیلی مهم نیست اما اگر میل تان خیلی بزرگ یا خیلی کوچک است باید آن را به یک میل متوسط جایگزین کنید.

گام هفتم: دور چهارم

یک زنجیره ببافید. با رنگ مشکی، یک بافت پایه کوتاه روی همان گره اتصال بزنید، روی گره بعدی بافت پایه کوتاه بزنید، روی گره بعدی دو بافت بزنید، روی گره بعدی یک بافت بزنید. با رنگ زرد، روی گره بعدی بافت پایه کوتاه بزنید، روی گره بعدی دو بافت بزنید، روی گره بعدی یک بافت بزنید. دوبار دیگر تمام قسمت های بعد از بافت زنجیره را تکرار کنید و در آخرین بافت پایه کوتاه رنگ کاموا را به مشکی عوض کنید. با رد کردن یک گره از بالای اولین بافت پایه کوتاه، اتصال را انجام بدهید (۲۷ بافت پایه کوتاه).

گام هشتم: دور پنجم

یک زنجیره ببافید. با رنگ مشکی، یک بافت پایه کوتاه روی همان گره اتصال بزنید، روی هر کدام از سه گره بعدی یک بافت پایه کوتاه بزنید، روی گره بعدی دو بافت بزنید. با رنگ زرد، روی هر کدام از سه گره بعدی یک بافت پایه کوتاه بزنید، روی گره بعدی دو بافت بزنید. دوبار دیگر تمام قسمت های بعد از بافت زنجیره را تکرار کنید و در آخرین بافت پایه کوتاه رنگ کاموا را به مشکی عوض کنید. با رد کردن یک گره از بالای اولین بافت پایه کوتاه، اتصال را انجام بدهید (۳۳ بافت پایه کوتاه).

گام نهم: دور ششم

یک زنجیره ببافید. با رنگ مشکی، دو بافت پایه کوتاه روی همان گره اتصال بزنید، روی هر کدام از ۵ گره بعدی یک بافت پایه کوتاه بزنید. با رنگ زرد، روی گره بعدی دو بافت پایه کوتاه بزنید، روی هر کدام از چهار گره بعدی یک بافت پایه کوتاه بزنید. دوبار دیگر تمام قسمت های بعدی از بافت زنجیره را تکرار کنید. رد بافت آخر رنگ کاموا را به مشکی تغییر ندهید. با رد کردن یک گره از بالای اولین بافت پایه کوتاه، اتصال را انجام بدهید. کاموا را ببرید و کمی دنباله برای بافت باقی بگذارید (۳۹ بافت پایه کوتاه).

در ساختنی بخوانید :  با دستگاه برش لیزری زیرلیوانی چوبی با طرح شبکه ای بسازید

گام دهم: دور هفتم

یک زنجیره ببافید. با رنگ مشکی، یک بافت پایه کوتاه روی همان گره اتصال بزنید، روی گره بعدی یک بافت پایه کوتاه بزنید. «دو بافت پایه کوتاه روی گره بعدی بزنید، روی هر کدام از پنج گره بعدی یک بافت پایه کوتاه بزنید.» ۵ بار دیگر قسمت های داخل گیومه را تکرار کنید. روی آخرین گره دو بافت پایه کوتاه بزنید. با رد کردن یک گره از بالای اولین بافت پایه کوتاه، اتصال را انجام بدهید (۴۹ بافت پایه کوتاه).

اگر در پایان این مرحله زیرلیوانی بافتنی به اندازه دلخواه تان رسیده، انتهای کاموا را گره بزنید. اما اگر می خواهید قطر زیرلیوانی را بیشتر کنید، بافت را ادامه بدهید.

گام یازدهم: دور هشتم

یک زنجیره ببافید. با رنگ زرد، یک بافت پایه کوتاه روی همان گره اتصال بزنید، روی هر کدام از ۵ گره بعدی یک بافت پایه کوتاه بزنید. روی گره بعدی دو بافت پایه کوتاه بزنید. «روی هر کدام از ۶ گره بعدی یک بافت پایه کوتاه بزنید، دو بافت پایه کوتاه روی گره بعدی بزنید.» چهار بار دیگر قسمت های داخل گیومه را تکرار کنید. روی هر کدام از چهار گره بعدی یک بافت پایه کوتاه بزنید. با رد کردن یک گره از بالای اولین بافت پایه کوتاه، اتصال را انجام بدهید. کاموای زرد را ببرید و دنباله کاموا را از حلقه رد کنید تا سفت بشود (۵۲ بافت پایه کوتاه).

گام دوازدهم: دنباله ها را ببافید

دنباله های کاموا را از سوزن رد کنید و آنها را ببافید.

زیرلیوانی بافتنی آماده است

اگر تمام مراحل را انجام بدهید، قطر زیرلیوانی بافتنی ۱۲ سانتیمتر خواهد شد. با بیشتر کردن تعداد دورها، می توانی زیرلیوانی های بزرگ تر یا حتی رومیزی های کوچک و بزرگ هم ببافید.

منبع

خلاصه مطلب
زیرلیوانی بافتنی شیک و متفاوت با علامت رادیو اکتیو بسازید
عنوان مطلب
زیرلیوانی بافتنی شیک و متفاوت با علامت رادیو اکتیو بسازید
توضیح کوتاه
این زیرلیوانی های منحصر به فرد میز عصرانه تان را زیباتر می کنند.
نویسنده

بیشتر بخوانید:

با وسایل دور ریختنی زیرلیوانی های زیبا بسازید... باورش سخت است اما این زیرلیوانی های بادوام و شیک کاملاً از قوطی های دور ریختنی و کاغذ دیواری ساخته شده اند. در این ساختنی می توانید آموزش ساخت این زیر...
آموزش دوخت زیر بشقابی ارزان و شیک با طرح پاییزی... در این ساختنی یاد می گیرید چطور با هزینه کم و با طرح دلخواه تان زیربشقابی بدوزید. دوخت این زیر بشقابی بسیار ساده است و نیاز به مهارت خیاطی ندارد. البت...
بدون مهارت خیاطی و بافتنی عروسک کاموایی بامزه و متفاوت بسازید... در این ساختنی روشی را برای ساخت عروسک یاد می گیرید که به هیچ مهارتی نیاز ندارد. تنها مهارتی که برای ساخت این عروسک کاموایی بامزه نیاز دارید، صبر است! ...
کوسن و پتوی بافتنی با طرح شطرنجی و ترکیب رنگ دلخواه تان بسازید... در این ساختنی آموزش بافت ی ست کوسن و پتوی بافتنی زیبا با طرح شطرنجی را یاد می گیرید. بافت این ست کوسن و پتو بسیار ساده است و فقط به مهارت های پایه قلا...
قلاب بافی با سیم؛ لوستر توری ارزان و شیک ببافید... در این ساختنی یاد می گیرید چطور با کمی سیم رنگی یک لوستر توری شیک بسازید. این لوستر توری در حالت روشن و خاموش جلوه خاصی به اتاق می دهد. هر کسی می توان...
پادری بافتنی ضخیم و رنگارنگ با طرح گل ببافید !... در این ساختنی یاد می گیرید چطور یک پادری بافتنی رنگارنگ و زیبا ببافید. برای بافت این پادری باید قلاب بافی و بافتنی بلد باشید اما لزوماً نباید خیلی حرف...

درباره عاطفه اسدزاده

عاطفه اسدزاده
عاطفه اسدزاده،یکی از نویسندگان وبسایت ساختنی است.

پیشنهاد می کنیم

با مدادرنگی های کهنه زیرلیوانی رنگی و جذاب بسازید

شما ته مدادرنگی هایتان چکار می کنید؟ اگر آنها را دور می ریزید، با ساختنی …

پاسخ دهید